دانلود رایگان


مقاله درمورد زندگی نامه ابومَنْصورْ مُوَفَّقِ - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحه : 9زندگی نامه ابومَنْصورْمُوَفَّقِهَرَویی ابومَنْصورْمُوَفَّقِهَرَویی (سده 4و5ق/10و

دانلود رایگان
مقاله درمورد زندگی نامه ابومَنْصورْ مُوَفَّقِ هَرَوییفرمت فایل: ورد- Word
مرجع فایل - قابل ویرایش )
زندگی نامه ابومَنْصورْمُوَفَّقِهَرَویی ابومَنْصورْمُوَفَّقِهَرَویی (سده 4و5ق/10و 11م)،فرزندعلیپزشکوداروشناسایرانیومؤلفکهن ترینکتابفارسیموجوددرداروشناسی. درهیچیکازمنابعکهننامیازاویاتألیفاتشبردهنشدهاست. آگاهیهایمادربارهویتنهاازراهکتابالابنیهعنحقایقالادویهاوستکهدربارهادویهمفردهوخواصآنهاتألیفشدهاست. ابومنصورخوددرمقدمهکتابمی گویدکهدر کتابهایحکیمانپیشینوعالمانوطبیبانمحدثجستجوکردهو درادویهواغذیهمفردوغیرشنیزوکردارهرداروییومنفعتهاومضرتهاشان بهتأملنگریستهاست، چنانکهازبقراط،،جالینوس،دیسکوریدس،ماسرجویه،ابنربنطبری،حنینبناسحاق،ثابتبنقره،محمدبنزکریایرازی،سنانبنثابتوموسیبنسنان(؟)نقلقولکردهاست(ص،10،18،20،21،23،30،37،87،89،127،145،337،جمـ)،اماعلاقهابومنصوربیشترمعطوفبهپزشکانهندیاستونظریاتوشیوه هایکارآنانرابیشترمی پسندد،زیرابهگفتهخودوی داروآنجابیشتراستوعقاقیرآنجاتیزتروخوش تروهمتآنمردمانبهاستقصااندرحکمتبالغ تراست . پسدربرابریونانیانوحکمایرومکه بهغلطافتاده اند،حکیمانهندبرصوابند وازآنجمله،سریفرگودات،جاطکوبهایل-کهممکناستهمانبهلیندادباشدکهابن وحشیهدرمقدمهکتابالسمومازاویادکردهاست-وازهیجیکاثرینمی شناسیم، ونیزمنکه- کهترجمهکتابهاییازهندیبهفارسیوعربیبهوینسبتدادهمی شود(ص4،20،83،97،121،127،جمـ؛ابن ابی اصیبعه،2/33؛GAS,III/201-202).آنگاهابومنصوردربیانسببتألیفالابنیه،بااشارهبهپزشکانیکهآثارآنانرابررسیکرده،گوید: بعضیازایشانفصلهاییبیرونکردهبودندموجزوبعضینه،ونیزآنبعضیشرحتمامنکردهبودند.منخواستمکهکتابیبناکنموهرچهشناسنداندرویادکنمازآنچیزهاکهاستعمالکنند…بهشرحیتمام…تااینروزگارمراشغلهایمحدثازایندورهمی داشتواتفاقنیفتاد چنانکهمنهمیخواستمازقبلکسادیعلموکمیطالبانتاآنگاهکهحاصلآمدماندرحضرتعالیمولاناالامیرالمسددالمؤیدالمنصوراداماللهعلوه،پساورادیدمملکیبزرگواروداناوحکمت شناسوحق دانودانش جویوداددهوسخی دستوکریمطبعوسخن دانوزایرنوازویزدانپرستوهنرورز،پسازجهتاینفضلهایشریف،مراخردتکلیفکرد…کهبهناماینملکعالموعادلاینکتابتصنیفکنم . آنگاهباردیگرتأکیدمی ورزد: اینکتابتألیفکردمازبهرخزانهاویوهرچهشناسندازداروهااندرینکتابپیداکردمبهشرحیتمامازبهرآنکهاینکتابشریف ترازآناستکهمختصربایدکرد…واینکتابرابرحروفهجیبناکردمتابازجستنشآسانبود… (ص2-5). دعویابومنصوربراینکهدرالابنیه،ازهمهداروهایشناختهشده بهشرحیتمام یادکرده،باطلاست. جایبسیاریموادکهدرسده 4قوپیشازآن،معروفبودهوازجملهدرالحاویمحمدبنزکریایرازیذکرشده،درتصنیفابومنصورخالیاست(نکـ:رازی،21/77-81،306-310،507،513،514،595،601-602،جمـ). همچنینوصفویازبسیاریداروها،سختکوتاهاست(ابومنصور،88،93،270-271،330-331؛قس:رازی،20/220-222،256-258، 21/313-318 21/313-318 ،602-606،جمـ). کهن تریننسخه ایکهازالابنیهدردستاست،در 447قوبهدستعلیبناحمداسدیطوسی،شاعرولغت شناسمعروفوصاحبگرشاسب نامهولغتفرسکتابتشدهاستودرکتابخانهویننگهداریمی شود(فلوگل،II/534-536). درصفحهعنوانایننسخه،اینعبارتبهخطاسدیطوسیجلبتوجهمی کند: تألیفابومنصورموفقبنعلیالهرویحرسهالله . ازجملهدعاییحرسهاللهدراینعبارتچنیننتیجهمی شودکهابومنصوردرتاریخکتابتایننسخهزندهبودهاست. فلوگلبدونتوجهبهمدلولایندعا،ازلقبهایالمسددوالمنصورکهابومنصوربرایفرمانرواییزمانخویشآورده،نتیجهگرفتهاستکهاینامیر،منصوربننوحسامانی(حکـ350-366ق)ملقببهالسدیدبودهاست(II/534).جمعیدیگرازپژوهشگراننیزایننظرراتأییدکرده اند(فونان،80؛براون،92-93؛همو،1/21؛سارتن،I/678-679؛محبوبی،8:امیری،مقدمه،22). روشناستکهقبولایننظر،بافرضزندهبودنابومنصوردرتاریخکتابتنسخهاسدیطوسیدشوارمی نماید
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود جزوه مقاومت مصالح ۲ دانشگاه MIT

پک آماده ساخت استیکر 14 عددی دختر چادری شماره 2

آزمون آزمایشی اجرا پایه 3 عمران سری A

دفترچه همراه آشپزی

مساحت ومحیط اشکال ریاضی

دانلود پاورپوینت مديريت ريسك پروژه(Project Risk Management)

آموزش استخراجات از کتاب جفر جامع(5جلد)

عدالت و جايگاه آن در قرآن 18 ص

روش های آماري برای احتمال پذيري سيستم های

دانلود کتاب ارشد زیست شناسی