دانلود رایگان


مقاله درمورد زندگی نامه ابومَنْصورْ مُوَفَّقِ - دانلود رایگاندانلود رایگان تعداد صفحه : 9زندگی نامه ابومَنْصورْمُوَفَّقِهَرَویی ابومَنْصورْمُوَفَّقِهَرَویی (سده 4و5ق/10و

دانلود رایگان
مقاله درمورد زندگی نامه ابومَنْصورْ مُوَفَّقِ هَرَوییفرمت فایل: ورد- Word
مرجع فایل - قابل ویرایش )
زندگی نامه ابومَنْصورْمُوَفَّقِهَرَویی ابومَنْصورْمُوَفَّقِهَرَویی (سده 4و5ق/10و 11م)،فرزندعلیپزشکوداروشناسایرانیومؤلفکهن ترینکتابفارسیموجوددرداروشناسی. درهیچیکازمنابعکهننامیازاویاتألیفاتشبردهنشدهاست. آگاهیهایمادربارهویتنهاازراهکتابالابنیهعنحقایقالادویهاوستکهدربارهادویهمفردهوخواصآنهاتألیفشدهاست. ابومنصورخوددرمقدمهکتابمی گویدکهدر کتابهایحکیمانپیشینوعالمانوطبیبانمحدثجستجوکردهو درادویهواغذیهمفردوغیرشنیزوکردارهرداروییومنفعتهاومضرتهاشان بهتأملنگریستهاست، چنانکهازبقراط،،جالینوس،دیسکوریدس،ماسرجویه،ابنربنطبری،حنینبناسحاق،ثابتبنقره،محمدبنزکریایرازی،سنانبنثابتوموسیبنسنان(؟)نقلقولکردهاست(ص،10،18،20،21،23،30،37،87،89،127،145،337،جمـ)،اماعلاقهابومنصوربیشترمعطوفبهپزشکانهندیاستونظریاتوشیوه هایکارآنانرابیشترمی پسندد،زیرابهگفتهخودوی داروآنجابیشتراستوعقاقیرآنجاتیزتروخوش تروهمتآنمردمانبهاستقصااندرحکمتبالغ تراست . پسدربرابریونانیانوحکمایرومکه بهغلطافتاده اند،حکیمانهندبرصوابند وازآنجمله،سریفرگودات،جاطکوبهایل-کهممکناستهمانبهلیندادباشدکهابن وحشیهدرمقدمهکتابالسمومازاویادکردهاست-وازهیجیکاثرینمی شناسیم، ونیزمنکه- کهترجمهکتابهاییازهندیبهفارسیوعربیبهوینسبتدادهمی شود(ص4،20،83،97،121،127،جمـ؛ابن ابی اصیبعه،2/33؛GAS,III/201-202).آنگاهابومنصوردربیانسببتألیفالابنیه،بااشارهبهپزشکانیکهآثارآنانرابررسیکرده،گوید: بعضیازایشانفصلهاییبیرونکردهبودندموجزوبعضینه،ونیزآنبعضیشرحتمامنکردهبودند.منخواستمکهکتابیبناکنموهرچهشناسنداندرویادکنمازآنچیزهاکهاستعمالکنند…بهشرحیتمام…تااینروزگارمراشغلهایمحدثازایندورهمی داشتواتفاقنیفتاد چنانکهمنهمیخواستمازقبلکسادیعلموکمیطالبانتاآنگاهکهحاصلآمدماندرحضرتعالیمولاناالامیرالمسددالمؤیدالمنصوراداماللهعلوه،پساورادیدمملکیبزرگواروداناوحکمت شناسوحق دانودانش جویوداددهوسخی دستوکریمطبعوسخن دانوزایرنوازویزدانپرستوهنرورز،پسازجهتاینفضلهایشریف،مراخردتکلیفکرد…کهبهناماینملکعالموعادلاینکتابتصنیفکنم . آنگاهباردیگرتأکیدمی ورزد: اینکتابتألیفکردمازبهرخزانهاویوهرچهشناسندازداروهااندرینکتابپیداکردمبهشرحیتمامازبهرآنکهاینکتابشریف ترازآناستکهمختصربایدکرد…واینکتابرابرحروفهجیبناکردمتابازجستنشآسانبود… (ص2-5). دعویابومنصوربراینکهدرالابنیه،ازهمهداروهایشناختهشده بهشرحیتمام یادکرده،باطلاست. جایبسیاریموادکهدرسده 4قوپیشازآن،معروفبودهوازجملهدرالحاویمحمدبنزکریایرازیذکرشده،درتصنیفابومنصورخالیاست(نکـ:رازی،21/77-81،306-310،507،513،514،595،601-602،جمـ). همچنینوصفویازبسیاریداروها،سختکوتاهاست(ابومنصور،88،93،270-271،330-331؛قس:رازی،20/220-222،256-258، 21/313-318 21/313-318 ،602-606،جمـ). کهن تریننسخه ایکهازالابنیهدردستاست،در 447قوبهدستعلیبناحمداسدیطوسی،شاعرولغت شناسمعروفوصاحبگرشاسب نامهولغتفرسکتابتشدهاستودرکتابخانهویننگهداریمی شود(فلوگل،II/534-536). درصفحهعنوانایننسخه،اینعبارتبهخطاسدیطوسیجلبتوجهمی کند: تألیفابومنصورموفقبنعلیالهرویحرسهالله . ازجملهدعاییحرسهاللهدراینعبارتچنیننتیجهمی شودکهابومنصوردرتاریخکتابتایننسخهزندهبودهاست. فلوگلبدونتوجهبهمدلولایندعا،ازلقبهایالمسددوالمنصورکهابومنصوربرایفرمانرواییزمانخویشآورده،نتیجهگرفتهاستکهاینامیر،منصوربننوحسامانی(حکـ350-366ق)ملقببهالسدیدبودهاست(II/534).جمعیدیگرازپژوهشگراننیزایننظرراتأییدکرده اند(فونان،80؛براون،92-93؛همو،1/21؛سارتن،I/678-679؛محبوبی،8:امیری،مقدمه،22). روشناستکهقبولایننظر،بافرضزندهبودنابومنصوردرتاریخکتابتنسخهاسدیطوسیدشوارمی نماید
قسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پاییندریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید

مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طرح درس آیا ما مثل هم هستیم مطالعات اجتماعی سوم

معيارهاى رفتار سالم از ديدگاه اسلام

تبلیغ رایگان کسب و کار شما با روزی 20میلیون بازدید

تست تعیین سبک تفکر

دانلود پروژه عمران و معماری در قالب پاورپوینت با

كاربرد رايانه در مديريت بندر و امور گمركي

پایان نامه بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين

اقدام پژوهی حل مشکل کم رویی و خجالتی بودن دانش

دانلود پروژه محاسبات خازن گذاری به همراه شبیه

دانلود کتاب تکنیک های قدرتمند فروش