دانلود رایگان


برنامه ريزي به منظور توانمندسازي وساماندهي - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف از ارايــه اين فصل ، طرح مسأله و ضرورت انجام تحقيق، ارائه فرضيه و تعيين اهداف تحقيق است که متعاقب آن ادبيات موضوع و روش انجام تحقيق مورد بحث قرار مي گي

دانلود رایگان
برنامه ريزي به منظور توانمندسازي وساماندهي سكونتگاهاي غيررسمي.... . 1
. 69
2- تعيين حجم نمونه به روش تخميني.. 71
. 82
. 123
. 140
فهرست جداول
جدول شماره2-1: ترتيب زماني اقدامات انجام يافته در خصوص توسعه سکونتگاههاي شهري و اهداف و راهبردهاي آن. 26
جدول 4-1- جمعیت شهرساوه از سال 81-1335. 87
جدول شماره 4-2- کاربری اراضی وضع موجود شهر ساوه در محدوده طرح جامع مصوب سال 1378. 91
جدول 4-3- ساختمانهای مسکونی برحسب نوع مالکیت. 94
جدول شماره 4-4- تراکمهای خالص مسکونی به تفکیک نواحی شهر ساوه95
جدول شماره 4-5- درصد مالکیت اراضی به تفکیک نواحی در شهر ساوه97
جدول شماره 4-6- تعداد کارگاههای سال 1373 و 1381 شهرستان و شهر ساوه. 99
جدول شماره 4-7- تعداد کارگاه های شهرستان و شهرساوه برحسب تعداد کارکنان 1381. 100
جدول شماره 4-8- ساخت و اشتغال شهر ساوه برحسب نوع فعالیت و مقایسه با شهرهای کشور 1375. 101
جدول شماره 4-9- کاربری اراضی وضع موجود ناحیه 1. 104
جدول شماره 4-10- مشخصات عمومي محله سوركان. 106
جدول شماره 4-11- مشخصه های كلي استقرار محله سوركان نسبت به شهر ساوه. 106
جدول شماره 4-12- کاربري اراضي وضع موجود محله سورکان شهر ساوه107
جدول شماره 4-13- کيفيت ابنيه محله سورکان به تفکيک سطوح كيفي110
نمودار شماره 4-3- کيفيت ابنيه محله سورکان به تفکيک سطوح كيفي111
جدول شماره 4-14- تعداد طبقات ساختمانها. 112
جدول شماره 4-15- دانه بندي قطعات مسکوني. 113
جدول شماره 4-16- نوع مصالح بكار رفته در ساختمان ها. 114
جدول شماره 4-17- خدمات عمومي در محله سوركان. 116
جدول شماره 4-18- نوع پوشش معابر در محله سوركان. 116
جدول شماره 4-19- نحوه استقرار نسبت به بلایای طبیعی و موقعیت خطرپذیر و وضعیت زیست محیطی. 120
جدول شماره 5-1 : توزيع جنسي پاسخگويان. 125
جدول شماره 5-2 : توزيع سني پاسخگويان. 125
جدول شماره 5-3 : مدت زمان اقامت پاسخگويان. 127
جدول شماره 5-4 : دلايل عدم تمايل به ترک محل از سوي پاسخگويان128
جدول شماره 5-5 : ميزان تمايل به مشارکت با دولت و شهرداري براي بهبود وضع محله. 129
جدول شماره 5-6 : ميزان اهميت مسائل و مشکلات محله از ديد پاسخگويان130
جدول شماره 5-7 : ميزان موانع موجود در مسير فعاليتهاي جمعي. 130
جدول شماره 5-8 : تمايل به مشارکت در بين پاسخگويان. 132
جدول شماره 5-9- محل اقامت قبلي خانوار. 133
جدول شماره 5-10- علت مهاجرت از شهر. 134
جدول شماره 5-11- علت مهاجرت از مناطق اطراف. 134
جدول شماره 5-12- نتايج آزمون همبستگي بين ضعف مديريت شهري و شكل گيري محله سوركان. 136
جدول شماره 5-13- نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی روش های حل مشكلات سكونتگاههاي غير رسمي از نظر مديران شهري و كارشناسان ساکنین(، نگارنده،1390). 138
فهرست نمودارها
نمودار شماره 2-1 : چارچوب نظري ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي(صرافي، 1381، ص4). 17
نمودار شماره 2-2: نماي کلي طرح هاي خانه سازي دولتي، اراضي و خدمات، ارتقاء کيفيت سکونتگاه وطرح توسعه افزايشي به لحاظ نوع کارکرد(زماني، 1379، ص111). 52
نمودار شماره 2-3: هزينههاي دولتي و ميزان سود در هريک از رويکردهاي برخورد با سكونتگاههاي غيررسمي از دهه 1990- 1950 (Napier, 2002, p 22 )54
نمودار شماره 2-4 : ساختار فرايند توانمند سازي. 56
نمودار شماره 2-5: ابعاد توانمندسازي. 57
نمودار شماره 2-6: الگوي کلي راهبرد توانمند سازي. 60
نمودار شماره3-2- ويژگيهاي مسکن جهت بررسي سکونتگاههاي غيررسمي(داوودپور، 1384، ص136). 75
نمودار شماره3-3- ويژگيهاي بافت جهت بررسي سکونتگاههاي غيررسمي(داوودپور، 1384، ص137).
نمودار شماره 3-4- ويژگيهاي اقتصادي و اجتماعي جهت بررسي سکونتگاههاي غيررسمي. 77
نمودار 4-1- جمعیت شهرساوه از سال 81-1335. 87
نمودار 4-2- روند تغييرات نرخ رشد جمعيت شهر ساوه طي سالهاي 1345-1385. 88
نمودار شماره 4-4 - سهم هر يك از تعداد طبقات ساختمانها. 113
نمودار شماره 4-5- نوع مصالح بكار رفته در ساختمان ها. 115
نمودار شماره 4-6- بررسي مبدأ مهاجرت ساكنين محله سوركان با توجه به محل تولد. 118
نمودار شماره 5-1: توزيع سني پاسخگويان. 126
نمودار شماره 5-2: توزيع پاسخگويان از نظر ميزان تحصيلات. 126
فهرست نقشه ها
نقشه شماره 4-1- موقعيت قرارگيري شهرستان و شهر ساوه در استان مركزي84
نقشه 4-2- موقعيت قرارگيري سكونتگاههاي غيرررسمي در شهر ساوه85
نقشه 4-3- كاربري زمين در شهر ساوه. 93
نقشه 4-3- تراكم مسكوني در شهر ساوه. 96
نقشه شماره 4-4- مالكيت اراضي در نواحي شهر ساوه. 98
نقشه شماره 4-5- کاربري اراضي موجود. .109
چكيده :
واژگان كليدي : اسكان غير رسمي، حاشيه نشيني، زاغه نشيني، ســاماندهي، توانمندســازي ، اسكان غير رسمي محله سوركان
فصل اول : طرح تحقيق مقدمه 1-1- طرح مسأله و ضرورت تحقيق رهيافت توانمندسازي" در اواخر دهه 1980 مي باشد.(هاديزاده،1382، ص 28) براساس اين رهيافت، روش هاي مقابله اي و ستيزه جويانه با اسكان هاي غيررسمي و حاشيه نشيني، راه حل مناسبي براي رفع مشكلات موجود در پيدايش اسكان هاي غيررسمي نيست و حل آن نيازمند مشاركت هاي مردمي و توسعه ظرفيت هاي اجتماعات محلي در همه جنبه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و انساني است. در ايران نيز اسكانهاي غيرقانوني و ناهنجار، نوعي اسكان درون يا مجاور شهرها هستند كه داراي سيمايي ناخوشايند و بافتي نا متعارف با شهر بوده و با نام هايي چون حاشيه نشيني[3]، اسكان غيررسمي[4]، سکونتگاههاي خودرو[5]، بدون برنامه، نامنظم و فاقد مقررات از آنها نام برده مي شود. ساكنان اين سکونتگاهها را اقشار كم درآمد و گاه مهاجريني رانده شده از سوانح طبيعي و انساني مانند جنگ و يا مهاجريني روستايي با سابقه كم شهرنشيني تشكيل مي­دهند.(کاتو ، 1381، ص110) برآورد مي شود كه يك هشتم جمعيت شهري كشور (حدود چهار و نيم ميليون نفر) در اينگونه سكونتگاه هاي غيررسمي مستقر باشند و تداوم روند موجود نسبت آن را در ابتداي دهه آينده به يك چهارم و تعداد آن را به بيش از دو برابر خواهد رساند.(خبر نامه بن، 1383، ص26 )
1-2- فرضيات تحقيق

دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
منظور توانمندسازي


ساماندهي سكونتگاهاي غيررسمي


word


دانلود پایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت آموزش درس توت بخوانیم پایه اول؛

تحقیق درمورد سلولهای بنیادی

مقاله درباره جریان الکتریکی

ایستگاه راه آهن – فرودگاه سنت اگزوپری

آشنایی با نرم افزارهای مفید ریاضی

عکس به نقاشی(اصل)

mx player قدرتمندترین پخش برای اندروید

تحقیق درمورد علل زمين لرزه

نقشه درب به ساختمان 9.10*14.90 سه خوابه

سربرگ لایه باز (24)دردو رنگ PSD فتوشاپ