دانلود رایگان


بررسی میزان کارایی جرايم مالياتي در جلوگيري از - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف این پژوهش عبارت است از بررسی میزان کارایی جرایم مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده .جامعه آماری 320 نفر و نمونه آماری طبق

دانلود رایگان
بررسی میزان کارایی جرايم مالياتي در جلوگيري از فرار مالياتي در نظام ماليات بر ارزش افزوده...فهرست مطالب
.. 3
فهرست جداول
عدم ثبت نام، عدم صدور صورت حساب، عدم تسلیم اظهارنامه، عدم ارائه دفاتر واسناد و مدارک و تأخیر در پرداخت) با جلوگیری از فرار مالیاتی 126
عدم ثبت نام، عدم صدور صورت حساب، عدم تسلیم اظهارنامه، عدم ارائه دفاتر واسناد و مدارک و تأخیر در پرداخت) با جلوگیری از فرار مالیاتی.. 12
-درصد فراواني وضعیت سابقه خدمت کارکنان.. 102
عدم ثبت نام، عدم صدور صورت حساب، عدم تسلیم اظهارنامه، عدم ارائه دفاتر واسناد و مدارک و تأخیر در پرداخت) با جلوگیری از فرار مالیاتی.. 129
هدف این پژوهش عبارت است از بررسی میزان کارایی جرایم مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده .جامعه آماری 320 نفر و نمونه آماری طبق جدول مورگان 175 نفر انتخاب و اطلاعات مورد نیاز ازطریق پرسشنامه جمع آوری گردید .پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات نتایج زیر بدست آمد:بین جرایم مربوط به عدم ثبت نام ، عدم صدور صورتحساب ، عدم تسلیم اظهارنامه وعدم ارائه دفاترواسناد ومدارک با جلوگیری از فرار مالیاتی رابطه معنی داری وجود دارد، و بین جرایم مربوط به تاخیر در پرداخت و جلوگیری از فرار مالیاتی رابطه وجود ندارد. مهمترین پیش بینی کننده جرائم در جلوگیری از فرار مالیاتی ، به ترتیب عدم ارائه دفاتر واسناد و مدارک و عدم ثبت نام می باشند.
کلید واژه ها:مالیات.مالیات بر ارزش افزوده.جرائم مالیاتی.فرار مالیاتی .کارایی
تامين هزينه هاي عمومي كشورها همچون تامين امنيت، بهداشت و درمان،آموزش و ..... نيازمند منابع مناسب و مستمر براي دولت ها مي باشد و مهمترين منبع درآمدي دولت ها براي تامين اين هزينه ها در جهان امروز ماليات است. اين منبع (ماليات ها) در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته اكثر قريب به اتفاق درآمدهاي دولت ها را تشكيل مي دهد و اساساً تكيه بر درآمدهاي مالياتي كه منبعي پايدار هستند، حكايت از سلامتي اقتصاد كشورها دارد.اصلاح ساختار اقتصادی کشور یکی از اهداف مهم دولت در حال حاضر محسوب می شود در همین چارچوب اصلاح ساختار درآمدی دولت و کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.یکی از راهکارهای برنامه ریزی شده برای اصلاح ساختار درآمدی و کاهش اتکا بر درآمدهای نفتی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است.(پناهی و طهماسبی،10:1389)
اين نوع ماليات نوعي ماليات بر فروش چندمرحله­اي است که به عنوان درصدي ازارزش افزوده کالاهاو خدمات محاسبه واخذمیشود.ماليات برارزش افزوده مبناي وسيعتري داردو امکان وصول بخش اعظم ظرفيتهاي بالقوه مالياتی را درکشورفراهم ميسازد(صمیمی ،1384 )
1-1عنوان تحقیق:
بررسی میزان کارایی جرایم مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
1-2 بیان مسئله تحقیق
شاید بتوان ادعا کرد همزمان با تشکیل اولین جوامع بشری مالیات نیزپا به عرصه ظهور گذاشته است. کلمه مالیات به معنای باج و خراج و وجوهی است که مأمورین وزارت دارایی به موجب قانون از مردم می گیرند.در بیشتر کشورهای جهان بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق‎‎دریافت مالیات تامین ‏می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است‎‎و میزان آن بستگی ‏به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد (علیپور و آقاجان،1:1389).
مالیات عبارت است از سهمی که موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه، هر یک از افراد کشور موظف است از درآمد یا دارایی فرد به منظور تأمین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی واجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی فرد به خزانه دولت بپردازد (تقوی، 1378: 7).
ماليات يكي از مهمترين و با ثبات ترين درآمد هاي دولت است كه به عنوان يكي از موثرترين سياست هاي مالي نقش برجسته اي در فرآيند توسعه دارد و مي تواند به عنوان ابزاري كارآ در اجراي عدالت اجتماعي ، مقابله با تورم قيمت ها، هدايت پرو‍‍‍ژه هاي توسعه اي و سرمايه گذاري هاي مولد در مسيرهاي مطلوب مورد استفاده شايسته قرار گيرد(متین،1382،:13).
طبق شواهد تاریخی در روند تکامل جوامع بشری، حضور دولت چه از نظر کمی (حجم فعالیت ها) و چه از نظر کیفی (عمق و پیچیدگی وظایف) در زمینه مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی، به طور مداوم افزایش یافته است از سوی دیگر، عملیات مالی دولتها، اثرات غیر قابل انکاری بر زندگی اقتصادی مردم دارد. جوامع بشری نیاز قطعی به تغییرات اصلاحی اجتماعی و اقتصادی دارند، زیرا عملکرد بازارها، متضمن انحرافاتی است. سیاستهای مالی دولت ها از عمده ترین راه حل های این معضل است که می تواند در بازگرداندن و یا ایجاد شرایط مطلوب به مدد دست اندرکاران اقتصاد جامعه بیایند. در این رابطه توزیع مناسب درآمد از مواردی است که باید مورد تأکید فراوان قرار گیرد. در واقع پرکردن شکاف درآمدی از جنبه تحقق عدالت اجتماعی ضروری به نظر می رسد. همچنین مالیات به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد برای دولت ها جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی مطرح است. از طرف دیگر مالیات ها به عنوان ابزار کنترل دولت ها بر اقتصاد به شمار می روند و دولت ها می توانند از مالیات ها به عنوان ابزار سیاستگذاری اقتصادی نیز استفاده نمایند(متین،1382،:14)
دولت ها برای اعمال حاکمیت نیازمند درآمد می باشند درآمدهای دولت به دو نوع درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی تقسیم می شوند که بهترین روش کسب درآمد برای دولت ها درآمدهای مالیاتی می باشد، چرا که این منبع درآمد برای دولت قابلیت کنترل دارد(متین،1382،:12).
نقش درآمدهاي مالياتي دربسياري ازکشورهادرمقايسه با سايرمنابع درآمدي بيشترحائزاهميت است.به عبارت ديگرمقايسه اين منبع مهم باسايرمنابع حاکي ازاين است که هرچه سهم مالياتهادرتامين مخارج دولت بيشترباشدآثارنامطلوب اقتصادي کمترخواهدشد . به همين دليل در کشورهاي پيشرفته برخلاف کشورهاي درحال توسعه مالياتهادرتامين مالي مخارج دولت نقش بسيار بالايي رادارند و تقريباقسمت عمده مخارج دولت از اين طريق تامين ميشود .موضوع تامين مالي هزينه هاي دولت ازطريق درآمدهاي عادي ومخصوصاًدرآمدهاي مالياتي يکي ازموضوعاتي است که درسالهاي اخيردرکشورهاي درحال توسعه کشورخودمان نيزموردتاکيد قرارگرفته شده است . دراين زمينه بررسي عملکردنظام مالياتي کشوردر سالهاي اخيرنشان مي دهدکه درتامين درآمدهاي دولت نظام مالياتي کارايي چنداني نداشته است. مثلا"به طوري که سهم درآمدهاي مالياتي کشور در بودجه دولت، از 6/26% در سال 1386 به 7/28% در سال 1387 رسيده است که البته فاصله زيادي تا نقطه مطلوب دارد. (مرکز پژوهش و اسناد رياست جمهوري، 1387)
بدون شک یکی از مهمترین مشکلات ساختاری اقتصادی کشور، ضعف نظام مالیاتی می باشد. شرایط این نظام به گونه ای است که کمتر می توان نشانه هایی از یک نظام مالیاتی کارآمد را در آن پیدا نمود. چرا که اگر کارایی را انجام درست کار بدانیم، نظام مالیاتی ایران کار خود را درست انجام نمی دهد. به عبارت دیگر این نظام فاقد شاخص های اثبات کننده انجام درست کار یعنی دقت ، سرعت با حداقل هزینه می باشد(متین،1382،:27).
لذا برخورداری از یک نظام مالیاتی کارآمد می تواند گامی در مسیر تحقق اهداف دولتها محسوب گردد. بنا به اهمیت و تاثیر گذاری فرار مالیاتی بر نظام مالیاتی ارزش افزوده مطالعات متعددی در زمینه شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری وجلوگیری ازپدیده فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده انجام گرفته است به همین خاطر تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به سوال زیر است:
آیا بین میزان کارایی جرایم مالیاتی با جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده رابطه وجود دارد؟
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
مالیات مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که روند رشد اقتصادی را تسریع می بخشد و توزیع مجدد درآمد را جهت کاهش شکاف طبقاتی فراهم می آورد. مالیات ها یکی از عمده ترین و با ثبات ترین منابع درآمدی دولت ها را تشکیل می دهند. امروزه درآمدهای مالیاتی بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع از اهمیت بالاتری برخوردارند. به علاوه مالیات ها به عنوان مؤثرترین عامل در سیاست های مالی نقش خطیر و پویایی در روند توسعه کشورها به عهده دارند و می توانند به عنوان ابزاری کارا در تصحیح نابرابری ها، مقابله با تورم قیمت ها ،هدایت پروژه های توسعه در مسیرهای مطلوب، کاهش مصرف های تجملی و غیرمفید طبقات ثروتمند و نیز جمع آوری پس اندازهای اجباری و هدایت آنان به سرمایه گذاری های مولد مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین مالیات ها نقش بسیار مهمی در تأمین مالی دولت از یک سو و تنظیم امور اقتصادی از سوی دیگر ایفا می کنند. (متین،16:1382).
در اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به علل مختلف سهم درآمدهای مالیاتی بسیار ناچیز بوده و سهم درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی بیشترین سهم را در تأمین هزینه های دولت دارد که این ترکیب نامناسب درآمدها از یک سو حکایت از وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت به ثروتهای طبیعی دارد و از سوی دیگر نشانگر فقدان یک نظام مالیاتی مؤثر و کارا در کشور می باشد (متین،17:1382).
نقش اصلی در درآمدهای دولت را در حداقل در دو دهه اخیر،درآمدهای ناشی از فروش نفت ایفا کرده است ترکیب نامناسب درآمدهای دولت از یک سو به وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت از یک سو به وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت به نفت و از سوی دیگر نبود نظام مالیاتی کارآمد اشاره دارد ضرورت های ناشی از جنگ تحمیلی و هزینه های بازسازی پس از دوران دفاع مقدس در کنار تحریم های اقتصادی و سایر عوامل نیاز به دخالت دولت در اقتصاد را دو چندان کرده است.لذا در بازه های مختلف زمانی دولت ها با کسری شدید بودجه مواجه بوده اند که بایستی توسط درآمدهای مالیاتی پوشش داده شوند.بررسی های مختلف نشان می دهد که شکاف چشم گیری میان ظرفیت بالقوه و بالفعل مالیاتی در ایران وجود دارد که با اصلاح شیوه اخد مالیات می توان این شکاف را پر کرده و درآمد مالیاتی دولت را افزایش داد(پژویان،17:1389).
اتكاء بيش از حد بر درآمدهاي نفتي با توجه به نوسان هاي شديد و غيرقابل پيش بيني آن در بازارهاي جهاني، بي ثباتي كل درآمدهاي دولت را سبب شده و همين طور گسترش بخش دولتي را به ويژه در امور تصدي گري به وجود آورده كه دولت هاي ايراني از هر گرايش فكري و سياسي كه باشند نسبت به آن ابراز نارضايتي مي­کنند.از سويي ديگر به علت پايين بودن سهم درآمدهاي مالياتي در تامين مخارج دولت و بهبود و رفاه اجتماعي و همچنين كافي نبودن درآمدهاي مالياتي در جهت پوشش دادن مخارج، دولت را در سال هاي گوناگون با كسري بودجه مواجه نموده كه با توجه به تاثير بلندمدت آن و استقراض از بانك مركزي جهت تامين اين كسري و تزريق درآمدهاي ناشي از فروش نفت به اقتصاد كشور، باعث تشديد تورم در اقتصاد ايران شده است. بنابراين ضرورت اصلاح و تجديدنظر در نظام مالياتي كشور و استفاده از منابع و روش هاي مدرن مالياتي چون ماليات بر ارزش افزوده مي تواند يك راهكاراساسي جهت بهبود وضعيت اقتصاد ملي باشد.(سازمان امور مالیاتی کشور،1387)
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1- اهداف اصلی
1-توصیف وشناخت رابطه بین میزان کارایی جرائم مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
1-4-2- اهداف فرعی
1-توصیف و شناخت رابطه بین جرائم مربوط به عدم ثبت نام و جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
2- توصیف و شناخت رابطه بین جرائم مربوط به عدم صدور صورتحساب وجلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
3- توصیف و شناخت رابطه بین جرائم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه و جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
4-توصیف و شناخت رابطه بین جرائم مربوط به عدم ارائه دفاتر و اسناد ومدارک وجلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
5-توصیف و شناخت رابطه بین جرائم مربوط به تاخیر در پرداخت وجلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده
1-5 محدوده تحقیق
الف)زماني: داده هاي مورد نياز جهت اجراي تحقيق در سال 1392 جمع آوري مي­گردد.
ب ) مکاني : اداره کل امور مالیاتی شهرستان کرمان.
ج)موضوعی:در زمینه مالیات بر ارزش افزوده.
1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات
1-6-1- تعاریف نظری
ماليات بر ارزش افزوده:ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات چند مرحله اي است، كه در مراحل مختلف زنجيره واردات/توليد/توزيع بر اساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي فروخته شده يا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ مي گردد، ولي ماليات پرداختي در هر مرحله از زنجيره واردات ـ توليد ـ توزيع به عنصر مرحله بعدي زنجيره انتقال مي يابد، تا نهايتاً توسط مصرف كننده نهايي پرداخت گردد)پناهی،14:1389)
فرار مالیاتی :هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول فرار مالیاتی خوانده می شودکه در ‏کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی‎همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر ‏باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش‎‎این پدیده به کار می گیرند. بررسی فرار مالیاتی و عوامل شکل گیری آن کمک می کند تا اصلاحات قانونی لازم برای جلوگیری و کاهش رشد آن انجام شده و زمینه لازم برای افزایش کارایی نظام مالیاتی و درآمدهای مالیاتی فراهم شود(موسوی جهرمی،19:1388).
بر این اساس پدیده فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده مانند سایر مالیاتها به عللی و تحت تاثیر عوامل گوناگونی از جمله عوامل اقتصادی ,بسترهای اجتماعی و توان اجرایی و مدیریتی سازمان مالیاتی رخ می دهد.معمولا راه های فرار مالیاتی موجود در مالیات بر ارزش افزوده به قرار زیر است:
1-خودداری افراد مشمول مالیات از نام نویسی:نگهداری آمار افرار مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیازمند یک سیستم اجرایی قوی است،درغیراین صورت افراد مشمول پرداخت مالیات می توانند از نام نویسی اجتناب ورزند.
2-ادعاهای غلط در مورد صادرات: به علت معاف بودن صادرات گاهی اوقات اطلاعات غلطی اعلام می شود.
3 -اعلام مقدار فروش کمتر از میزان واقعی: در این روش هرچه شخص کمتر فروش اعلام کند مقدار بدهی کمتر می شود.
4-اعلان ادعاهای اغراق آمیزدر مورد استرداد:راه دیگر بیش از حد نشان دادن ادعا برای مالیات های پرداخت شده در مراحل قبلی تولیداست.ساده ترین راه جعل فاکتورهای ساختگی برای خریدهایی است که هرگز صورت نگرفته است (موسوی جهرمی،20:1388).
جرایم مالیاتی : در این قانون چنان چه مؤدیان از انجام وظایف و تکالیف مقرر شده سرباز زنند و یا تخلفی از مقررات این قانون مشاهده شود علاوه بر پرداخت مالیات متعلق ،مشمول جرائم (مبالغی است که از سوی قانونگذار به دلیل مواردی همچون عدم ثبت نام ,عدم تسلیم اظهارنامه,عدم پرداخت بدهی و ...وضع شده است.)سنگینی می شوند که شرح آن در مواد22و 23 این قانون آمده است. (علیپور- آقاجان ،38:1389).
تعریف مودی:فعالان اقتصادی اعم از حقیقی یا حقوقی که اقدام به عرضه کالاها و یا ارائه خدمات ،همچنین واردات و صادرات می نمایند، عاملان به عنوان مودی مطرح می باشند .بنابراین کلیه فعالان اقتصادی در سراسر کشور به عنوان مودی مالیات بر ارزش افزوده معرفی می شوند(پناهی،16:1389).
ثبت نام: مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند(قانون مالیات برارزش افزوده،ماده 18)
صدور صورتحساب:مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند در مواردی که از ماشین های فروش استفاده می شود نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می شود. (قانون مالیات بر ارزش افزوده،ماده 19).
وصول مالیات توسط مودیان:مودیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را درتاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند(قانون مالیات بر ارزش افزوده،ماده 20).
ثبت و نگهداری اسناد و مدارک:مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر ،صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط ،ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند استفاده نمایند.مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه ماموران مالیاتی به آنان ارائه شود(قانون مالیات بر ارزش افزوده،ماده 34).
تسلیم اظهارنامه:مودیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستوالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاءهر دوره مالیاتی سه ماه،اظهارنامه ای را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است را به ترتیب مقرر،تکمیل ،تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به دوره را محاسبه ودر مهلت تعیین شده مذکور به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردیده واریز نمایند(قانون مالیات بر ارزش افزوده،ماده 21).
تخلفات وجرائم مالیاتی:با توجه به وظایف و تکالیف قانونی فعالان اقتصادی مطابق با قانون مالیات بر ارزش افزوده و عهده دار بودن وصول مالیات توسط آنان از طریق ثبت نام در این نظام مالیاتی و همچنین وجود رویه خود اظهاری توسط مودیان از طریق تسویه حساب های فصلی،بیانگر اصل صحت اظهارات مودیان در ساختار مالیاتی کشور می باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد(پناهی، 24:1389).
در این راستا در مواد 22 و 23قانون قانونگذار برای برخورد با مودیانی که از انجام وظایف قانونی خود تخطی می نمایند جرایمی به شرح ذیل در نظر گرفته شده:
1-عدم ثبت نام مودیان درمهلت مقررمعادل(75%)مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد.
2-عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق
3عدم درج قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق
4-عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل (25%)مالیات متعلق
5-عدم تسلیم اظهارنامه ازتاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب موردمعادل (50%)مالیات متعلق
6-عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل (25%)مالیات متعلق(قانون مالیات بر ارزش افزوده،ماده 22).
7-تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر موجب تعلق جریمه ای به میزان (2%)در ماه،نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود(قانون مالیات بر ارزش افزوده،ماده 23).
1-6-2- تعاریف عملیاتی
جرائم مالیاتی : در این تحقیق جرائم مالیاتی شامل 5 مولفه عدم ثبت نام،عدم صدور صورتحساب،عدم تسلیم اظهارنامه،عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک ،تاخیر در پرداخت می باشد که با استفاده از پرسشنامه ای که محقق ساخته اندازه گیری می شود.نمره ای که آزمودنیها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می دهند میزان کارایی جرائم مالیاتی را مشخص می نماید.
فرار مالیاتی: در این تحقیق فرار مالیاتی شامل 3 مولفه خودداری افراد مشمول مالیات از نام نویسی،اعلام مقدار فروش کمتر از میزان واقعی،اعلان ادعاهای اغراق آمیزدر مورد استردادمی باشد که با استفاده از پرسشنامه ای که محقق ساخته اندازه گیری می شود.نمره ای که آزمودنیها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می دهند فرار مالیاتی را مشخص می نماید.
کارایی جرایم: منظور از میزان کارایی جرایم در این تحقیق میزان تاثیر گذاری آنهاست.
1-7 انواع متغیرها
دانشمندان ،سازه ها و ویژگی های را که مورد مطالعه قرار می دهند ،با اندکی اغماض متغیر می نامند(کرلینجر،125:1390).
متغیر پیش بین:متغیری است که انتظار می رود تغییر در متغیر ملاک را توضیح دهد ،به عبارت دیگر متغیر پیش بین متغیر روشنگر است (ایران نژاد ،48:1382). در این تحقیق متغیر پیش بین میزان کارایی جرائم مالیاتی است.
متغیر ملاک:می توان گفت متغیر ملاک نتیجه متغیر پیش بین است .متغیر ملاک متغیر معیار نیز نامیده می شود(ایران نژاد ،48:1382)متغیرملاک متغیری است که تغییرات آن وابسته به تغییرات متغیرپیش بین است(طاهری،1385:26)دراین تحقیق متغیرملاک یا هدف جلوگیری فرارمالیاتی است.
خلاصه فصل اول
در این فصل ابتدا مقدمه ای از موضوع بیان و سپس موضوع تحقیق و بیان مسئله تعریف شده است و محدوده تحقیق از نظر زمانی و مکانی بیان گردید.درادامه فصل هدف محقق از این کار تحقیق به طور مفصل و ضرورت تحقیق توضیح داده شد و در آخر نیز تعریفی از واژه های کلیدی و نوع متغیرها ارائه شده است.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
میزان کارایی جرايم مالياتي


جلوگيري از فرار مالياتي


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود پاورپوینت پردازش داده ها و مدیریت پایگاه

ویروس 14 ص

تحقیق درمورد كاربرد رايانه در حسابداري

راه کسب میلیونی از فروش فایل

دانلود پاورپوینت مهدويت و شبهات

نقش تلويزيون در دانش آموزان

مقاله درباره حضرت امام سجاد

پوستر لايه باز شهادت حضرت زهرا سلام الله عليها

گلدان ایستاده

پرسشنامه اندازه گیری نگرش های صمیمانه 50 ماده