دانلود رایگان


ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی گمرک - دانلود رایگاندانلود رایگان اين پژوهش در مورد ارزيابي قابليت گزارشگري مطلوب سامانه اطلاعات حسابداري گمرک شیرازاست که هدف از انجام اين پژوهش بررسي ميزان پاسخ گويي گزارشگري مالي از ديدگ

دانلود رایگان
ارزیابی سامانه حسابداری وگزارشگری مالی گمرک شیرازبه بخش حسابداری دولتی وتامین اعتبار و خزانه...چکيده :
اين پژوهش در مورد ارزيابي قابليت گزارشگري مطلوب سامانه اطلاعات حسابداري گمرک شیرازاست که هدف از انجام اين پژوهش بررسي ميزان پاسخ گويي گزارشگري مالي از ديدگاه استفاده کنندگان بود تا ميزان رضايت آنان از موجود يک گزارشگري مالي شفاف در گمرک را بيان کند. چون استفاده کنندگان از راه گزارشگري شفاف مالي قادر خواهند بود که از چگونگي ارائه خدمات جمعي و نحوه مصارف منابع آگاه شوند مسئوليت پاسخگویي دولتها را ملزم مي کند براي مواردي نظير تهيه منابع مالي ، افزايش منابع مالي ، هدفهاي که اين منابع مالي براي تحقق آنها مصرف مي شود دلايل منطقي ارائه نمايند.اين پژوهش با توجه به هدف آن با طرح فرضيه هايي که پژوهشگر به شرح زير مطرح نمود: 1-سامانه تامين اعتباردر گمرک شیراز از توانايي لازم برای کنترل هزينه هاي برنامه ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه رادارامي باشد.2- سامانه حسابداري دولتي مورداستفاده درگزارشگري مالي گمرک شیراز دارای توانايي گزارش دهي صورت هاي مالي به نحو مطلوب است.3- سامانه خزانه داري گمرک شیراز دارای قابليت لازم مورد انتظار يک سامانه دريافت و پرداخت مطلوب وجوه است. به همین جهت گمرک شیراز را به عنوان مرکزیت گرمکات که شامل شش بخش مي باشد مورد مطالعه قرار گرفت البته در اين پژوهش از انجائيکه بخش مالي گمرک شیراز مدنظر بود به همين خاطر براي شخص کردن حجم نمونه از نمونه گيري خوشه اي (طبقه بندي شده)استفاده شد براي آزمون فرضيات اطلاعات لازم از راه پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار SPSS براي آزمون فرضيات استفاده ودرنهايت هرسه فرضيه مورد آزمون تاييد نشد. در اين پژوهش مشخص شدکه گمرک شیراز قادر به کنترل،گزارش دهي،سامانه دريافت وپرداخت مطلوب برخوردار نبود.
کلید واژه: گزارشگر مالی ،حسابداری دولتی ،تامین اعتبار ،خزانه،گمرک شیراز
فصل اول : كليات پژوهش
فصل دوم : چارچوب نظري و پيشينه پژوهش
گفتار اول : مفاهيم حسابداري و گزارشگري مالي و دولتي
گفتار دوم : گمرک و گزارشگري مالي درگمرکات
گفتار سوم : پيشينه پژوهش
فصل سوم : روش شناسي پژوهش
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادهاي پژوهش منابع
فهرست جداول
1ـ 1 ـ ديباچه
دولت و واحدهاي تابعه، و همچنين نهادهاي عمومي غير دولتي، از جمله سازمان هاي بزرگ بخش عمومي ايران محسوب مي­شوند. بنابراين، با ارائه تحليلي در مورد گزارشگري مالي اين قبيل سازمانها مي­توان سيماي وضعيت گزارشگري مالي بخش عمومي را يكي از ابزارهاي اصلي ايفاي مسئوليت پاسخگويي مقامات برگزيده و منصوب سازمانهاي بزرگ بخش عمومي است براي دست يابي و ارتقاي سطح مسئوليت پاسخگويي، شرايط لازم را فراهم كرد. با افزايش سطح مطالبات شهروندان داير بر حق دانستن حقايق و پاسخ خواهي، دولتمردان و سياستمداران كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را بر آن داشت تا نظام گزارشگري مالي نويني را كه مبتني بر مسئوليت پاسخگويي مجهز نمايند. چون در جوامعي كه دولتها بر اساس راي مستقيم مردم برگزيده مي شوندتوان ناشي از اراده مردم است مسئوليت پاسخگويي عمومي دولت از جايگاه ويژه اي برخوردار است . ولي گفته مي شود که توجه ناكافي بر منابع مالي واقتصادي عمومي مقامات برگزيده شده و منصوب سازمانهاي بزرگ بخش عمومي ايران ورشد ناچيز يا افت سطح مطالبات شهروندي در مورد حق دانستن حقايق و نظارت مردم سالار،از جمله دلايلي است كه نظام گزارشگري مالي بخش عمومي ايران را با نارسايي­هاي در خورملاحظه اي روبروساخته است. (باباجاني،حعفر،1390،ص 1و2)
در اين ميان، دگرگون سازي گمرکات كشور در براي افزايش هرچه بيشتر امور مشاركت پذير مردمي و تلاش در ايجاد خودكفايي گمرک از راههاي ارائه خدمات و دريافت عوارض بابت خدمات انجام شده، اعمال مديريت صحيح و تصميمات مناسب و بهنگام مسئولین گمرک را ايجاب مي نمايد، اجراي سياست دولتي مبني بر خودكفايي گمرکات كشور امكان پذير نخواهد بود مگر با تجزيه و تحليل صورتهاي مالي كه بر مبناي بودجه عملياتي، گمرک در واحد مالي تهيه و تنظيم شده باشد، تحليل و تفسير اين صورتهاي مالي به مسئولين و گمرکات اين امكان را خواهد داد تا نسبت به حذف درآمدهاي پرهزينه و زائد و ايجاد درآمدهاي سهل الوصول اقدام نمايند . و همچنين عوامل ايجاد كننده را نيز مورد تجزيه و تحليل قرار دهند در اين پژوهش پژوهشگر تلاش مي كند تا ارزيابي دقيقي از وضعيت گزارشگري گمرک شیراز انجام داده و در صورت امكان پيشنهادهایي عملي و مناسب براي ارتقاء وضعيت گزارشگري اين سازمان ارائه نمايد
1ـ2ـ بيان مسئلهوانگيزه برگزيدن موضوع پژوهش
امروزه افراد جامعه بيش از هر زمان ديگري نسبت به آينده خودشان حساسيت نشان مي­دهند. گمرک به عنوان يك سازمان عمومي براي پاسخگوئي به نيازهاي اطلاعاتي مردم تلاش مي­كنند گزارش عملكرد خودرا در قالب اعدادوارقام ارائه نمايند. در گمرک تلاش مي شود يا توجه به منابع در دسترس و شناسايي محل درآمدها تلاش مي كند براي راهنمايي و كمك به دستگاه مديريت علاوه بر صورتحساب هايي كه بطورمعمول در پايان دوره(صورتحساب درآمد و هزينه،صورتحساب مازاد و ترازنامه)تهيه وارائه مي گردد در طي دوره مالي و يا فاصله هاي كوتاه نيز گزارش و صورتحساب هاي جداگانه تهيه مي گردد كه اهم آن به قرار زير است:
1ـ در آمدها وصولي و هزينه هاي انجام شده يك دوره و مقايسه آن با در آمدهاي وصولي و هزينه هاي انجام شده دوره قبل .
2ـ نمودار فعاليتهاي مالي يكساله و مقايسه آن با برآوردهاي بودجه و يا فعاليت هاي سال قبل.
3ـ صورت وضعيت صندوق و بانك شامل صورتهاي دريافت و پرداخت .
شفاف­سازي اطلاعات مورد ارائه به استفاده کنندگان از جمله، شهروندان و مقامات ذيصلاح يكي از وظايف اصلي گمرک است بدين منظور برقراري يك نظام گزارشگري مالي­ مطلوب براي ايفاي مسئوليت پاسخگويي گمرک الزامي است. اطلاعات­ مالي توسط گروههاي مختلف براي مقاصد گوناگون بكار گرفته مي­شوند. شوراي شهر، مردم و مسئولين دستگاه هاي دولتي مرتبط با گمرک از استفاده كنندگان عمده گزارشات و سامانه مالي گمرک مي­باشند كه پاسخگو يا عدم پاسخگو بودن اين سامانه به استفاده كنندگان، نشانگر وضعيت اين سامانه­هاست. سامانه مناسب از اجزايي تشكيل مي شود كه زنجيروار عمل مي­كنند و كاركرد نامناسب هرجزء اين زنجير مي­تواند عملكرد كل نظام گزارشگري مالي را با مشكل روبروكند. بديهي است طراحي و به كارگيري يك نظام مناسب گزارشگري نيازمند دانش و تجربه كافي و مناسب است، که به نظر مي رسد هم اکنون در گمرک شیراز با مشكلاتي روبرو است. و از آنجائي كه پژوهشگر براي يافتن پاسخ سوالات ذهني خودكه اكثرمردم نيز با آن مواجه بودندكه چرا گمرک صورت مالي خود را به صورت شفاف ارائه نمي كنند چون همواره اختلافاتي ميان اجراي طرحها و بودجه ديده مي شد سوال اصلي مطرح شده اين بودكه1- آياسامانه گزارشگري مالي گمرک شیراز ازقابليت هاي مورد انتظار از يك نظام گزارشگري مالي مطلوب برخوردارمي باشد؟ 2- سامانه تامين اعتبار مورد استفاده گزارشگري مالي در گمرک شیراز تا چه اندازه توانايي كنترل هزينه هاي برنامه، طرحها و پروژهاي مصوب سالانه گمرکات رادارد؟3-آيا سامانه حسابداري دولتي مورد استفاده در گزارشگري مالي گمرک شیراز تا چه اندازه امکان توانايي گزارش دهي صورت هاي مالي رابه نحوه مطلوب رادارد؟ 4-سامانه خزانه داري مورد استفاده در گزارشگر مالي گمرک شیراز تا چه اندازه امکان بازتاب اطلاعات مربوط به صورتهاي مالي را دارد ؟ كه از چهار سوال بالاسوال اول به عنوان سوال اصلي وسه سوال بعدي به عنوان سوالات فرعي در نظر گرفته شد بنابراين در اين پژوهش ضعف هاي نظام گزارشگري مالي با گمرک شیراز مشخص و در صورت امکان پيشنهادهائي براي رفع اين ضعف ها و تقويت نظام گزارشگري مالي سازمانهاي ياد شده ارائه خواهد شد.
1ـ3ـ اهميت و ضرورت انجام پژوهش:
مديريت دولت در امور اقتصادي از آن براي تاثير اساسي در سرنوشت ملت دارد که اقتصاد ما اقتصاد دولتي است ، شکوفايي اقتصاد دولتي نتايج پر بار براي تمام شئون کشور و رکود اقتصادي بحرانهاي مهيبي براي آن به دنبال دارد . پس امور اقتصادي دولت مهم و پاسخگويي در زمينه امور اقتصادي مهمتر است . مسئولين بايد به آنچه که حق مردم ايجاب مي کند در زمينه مسائل اقتصادي و دخل و خرج هاي دولتي به آنها گزارش دهند . مطالعه در زمينه هاي بالاو مقايسه وضع موجود در ايران و تشخيص نارسايي هاي اساسي گزارشگري مالي دولتي ، به منظور دستيابي به نظام هاي مناسب و قابل اجرا با در نظر گرفتن شرايط ، امکانات و مقررات کشور ، يک ضرورت اساسي است.
براي پاسخ به اين ضرورت بايد برنامه هاي مطالعاتي کوتاه مدت و بلند مدتي به منظور فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي تدوين چهارچوب نظري و استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مالي دولتي صورت پذيرد . با توجه به يکي از ارکان اساسي نظام هاي مردم سالار پاسخگويي است و يکي از اين ابزارهاي اصلي براي پاسخگويي برقراري نظام گزارشگري مالي است. (باباجاني،جعفر،1378،ص3)
1ـ4ـ اهداف پژوهش:
هدف هاي کلي پژوهش شامل موارد زير است:
1- ارزيابي دقيق گزارشگري مالي موجود در گمرک شیرازو مقايسه آن با نحوه گزارشگري مالي مطلوب با توجه به عوامل تعيين شده.
2- تعيين عوامل اصلي موثر درسامانه گزارشگري مالي گمرک شیرازبا استفاده از سامانه گزارش مطلوب
3- ارزيابي عملکردسامانه هاي اطلاعاتي درحسابداري مالي و تامين اعتبار و سامانه خزانه داري باتوجه به شاخص موثر در گزارشگري مالی گمرک شیراز
1ـ5ـ فرضيه هاي پژوهش:
فرضیه اصلی :
سامانه تامين اعتباردرگمرک شیراز دارای توانايي کنترل هزينه هاي برنامه ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه رادارامي باشد.
فرضیه های فرعی:
1-سامانه تامين اعتباردر گمرک شیراز از توانايي کنترل هزينه هاي برنامه ، طرحها و پروژه هاي مصوب سالانه رادارامي باشد
2- سامانه حسابداري دولتي مورداستفاده درگزارشگري مالي گمرک شیراز دارای توانايي گزارش دهي صورت هاي مالي به نحو مطلوب است.
3-سامانه خزانه داري گمرک شیراز دارای قابليت لازم مورد انتظار يک سامانه دريافت و پرداخت مطلوب وجوه است.
4-سامانه های تنظیم تراز بودجه در گزار شگر مالی گمرک شیراز از یک قابلیت مورد انتظار برخوردار است
1ـ6ـ روش پژوهش:
روش پژوهش به صورت پيمايشي و ميداني مي باشد انجام اين پژوهش از نوع قياسي- استقرائي مي باشد.
بدين ترتيب پژوهشگر براي جمع آوري اطلاعات آغازين و کلي و همچنين در تدوين چارچوب نظري وپيشنيه پژوهش به صورت کتابخانه اي وبا استفاده از مقالات و نوشته هاي موجود در سايت هاي اينترنتي وکتابخانه هاي دانشگاه ها عمل خواهد کرد وبراي جمع آوري اطلاعات مورد نياز در زمينه شناخت سامانه اطلاعات حسابداري گمرک شیراز و همچنين براي تاييدياردفرضيات به شيوه استقرايي عمل خواهیم کرد.ازسوي ديگراين پژوهش ازنوع كاربردي است.
1ـ7ـ روش جمع آوري اطلاعات :
در اين پژوهش جمع آوري اطلاعات به روش هاي زير انجام مي گيرد .
1- مطالعات کتابخانه اي:
الف- استفاده از پايان نامه هاي مشابه ، کتب موجود در کتابخانه اي دانشگاهها ، مقالات نوشته هاي موجود در سايت هاي اينترنتي .
ب- اسناد ومدارک مربوط موجود در سازمان هاي مورد نظر.
2-مطالعات ميداني:
در مطالعات ميداني از روشهاي زير استفاده خواهد شد :
الف- مصاحبه : براي شناسايي سامانه اطلاعات گمرک نيازهاي اطلاعات آنها علاوه بر استفاده از اسناد ومدارک موجود در اين سازمان ها از روش مصاحبه با مسئولين ذ يربط نيز استفاده خواهد شد.
ب- پرسشنامه:در اين پژوهش اطلاعات لازم براي آزمون فرضيات به روش پرسشنامه گرد آوري خواهد شد.
1ـ8ـ قلمروپژوهش:
قلمرو مو ضوعي پژوهش: بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سامانه اطلاعات حسابداري ، لازم به يادآوري است که منظور از اصطلاح مطلوب در عنوان بالاهمان سامانه اي است که نيازهاي اطلاعاتي مديريت را براي تصميم گيري هاي مالي را تامين مي کند.
قلمرو مکاني گمرک شیرازمي باشد.
قلمرو زماني پژوهش: به طورصرف يك سال مالي1391مي باشد. از آنجايي كه سامانه حسابداري براي گمرک بايستي به شيوه اي طرح ريزي شود تا هر زمان كه مديران و افراد ذينفع و يا قانون مقرر مي دارد بتوان نسبت به تهيه و تسليم صورتهاي مالي اقدام نمود. به موجب قانون سال مالي در گمرک از اول فروردين ماه آغازو در پايان اسفند خاتمه مي يابد ولي دوره عمل بودجه هر سال تا 15 ارديبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتي كه تا آخر اسفند هر سال به تعهددرآمده باشدتا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبارات مربوطه قابل پرداخت است به همين خاطر يك سال مالي رابراي تطبيق با بودجه همان سال گزينه شده است.
1ـ9ـ متغيرهاي پژوهش :
در اين پژوهش متغيرهاي استفاده شده براي ارزيابي عملکردسامانه هاي گزارشگري مالي باتوجه به فرضيه 1-كنترل بودجه به عنوان متغيرمستقل وکنترل هزينه ها به عنوان متغير وابسته درفرضيه2-حسابداري دولتي به عنوان متغيرمستقل وگزارشگري مالي به عنوان متغيروابسته ودرفرضيه 3- خزانه داري مورداستفاده گمرک به عنوان متغيرمستقل وسامانه دريافت و پرداخت به عنوان متغيروابسته درنظرگرفته شده است.
1-10-محدويت هاي پژوهش :
در اين پژوهش به علت اينکه درسازمان گمرک شیرازاولين بار صورت مي گرفت به همين خاطر محدوديت هايي از جمله :
1- عدم همکاري لازم کارکنان قسمت مالي با پژوهشگر
2- عدم تقسيم مناسب وظايف در قسمت مالي که ناشي از سليقه اي انتخاب شدن کارکنان مالي از راه شوراهاي شهرها که بعضي از کارکنان با اصول اوليه حسابداري آشنايي کافي نداشتند که باعث مي شد که پژوهشگر در پخش پرسشنامه وسواس نشان دهد.
1ـ 11 ـ تعريف واژگان واصطلاحات كليدي :
نظام گزارشگري مالي :
اين اصطلاح به کليه سامانه هايي که براي ثبت و نگهداري فعاليتهاي مالي و کنترل بودجه اي مورد استفاده قرار مي گيرد و مجموعه گزارشهاي مالي که از اين سامانه هااستخراج مي شود اطلاق مي گردد .(كميته تدوين استانداردهاي حسابداري ،1384،ص285)
بودجه :
عبارت است از يک برنامه جامع مالي که در آن کليه خدمات و فعاليتها و اقداماتي که بايد در طي سال مالي انجام شود ، همراه با برآورد مبلغ و ميزان مخارج و درآمدهاي لازم براي تامين هزينه انجام آنها که پس از تصويب قابل اجراست .(مهدوي،غلامحسين،1384،ص،48)
تامين اعتبار :
عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبارمصوب براي هزينه معين ( اقوامي ، داود ، باباجاني،جعفر، 1389 ، ص196)
کنترل بودجه :
به مجموعه اي از روشها شامل ثبت و نگهداري حسابها و گزارشهاي بودجه اي اطلاق مي شود که در اجراي قوانين و مقررات براي کنترل بودجه مصوب صورت مي گيرد تا اطمينان حاصل شود که هر وجهي در محل خود به مصرف برسد و هيچ هزينه اي از اعتبار مصوب تخصيص يافته تجاوز ننمايد .(بيات،اكبري،1388،ص28)
حسابداري دولتي :
ارائه مطلوب همراه با افشا کامل وضعيت مالي و نتايج عمليات مالي حسابهاي مستقل و گروه حسابهاي واحد دولتي را طبق اصول پذيرفته شده حسابداري تعيين و نمايش رعايت پيش بيني هاي قانوني و قراردادهاي مالي مربوط را امکان پذير مي سازد .
(اقوامي،داود،باباجاني،جعفر،1389 ،ص 34)
حساب مستقل :
حساب مستقل بعنوان واحد حسابداري و مالي شامل مجموعه اي از حسابها براي ثبت وجوه نقد و ساير منابع مالي ، همراه با کليه بدهي هاي مربوط و حقوق باقيمانده و جزئيات تغييرات در آنها به منظور انجام فعاليتهاي خاص يا تحصيل اهداف معين بر طبق مقررات و محدوديت هاي خاص پيشنهادي تعريف مي شود .(مهدوي ،غلامحسين،1388، ص 150 )
خزانه داري :
مديريت جامع فرآيندهاي نقدي و آناليز عملکرد سازماني ، به سخن ديگر برنامه ريزي و کنترل عمليات دريافت و پرداخت وجوه نقد ، چک و سفته در سازمان مي باشد .( مهدوي، غلامحسين، 1388، ص 158)
قابليت لازم : منظور ارزيابي سامانه خزانه داري است چون حساب درآمدهاي گمرکات كه همان سامانه خزانه داري است پس با گزارشگري مالي ارتباط دارد .(بهرامي، پورنگ ، 1389 ، ص 65)
واژه مطلوب : واژه مطلوب مورد استفاده در فرضيه ها اين است كه به مسئولين گمرک در تفسير صورتهاي مالي اين امكان را مي دهد تا بتوانند مقايسه اي بين رويدادهاي مالي كه اثر سوء دارند و همچنين رويدادهايي كه اثر مثبت بر صورتهاي مالي دارند را با هم مقايسه و مورد تجزيه و تحليل قرار دهند تا گزينه مطلوب را انتخاب كنند . (بهرامي، پورنگ ، 1389 ، ص 65)
1-12- ساختار پژوهش :
اين پژوهش شامل پنج فصل به شرح زير است :
فصل اول : کليات پژوهش که شامل ديباچه،بيان مسئله،اهميت و ضرورت پژوهش ،هدف پژوهش ، ضرورت پژوهشو روش گرد آوري اطلاعات و روش آماري ، قلمرو پژوهش ، محدويت پژوهش و تعريف واژگان مي باشد.
فصل دوم : شامل سه گفتار که عبارتند از :
گفتار اول : مفاهيم حسابداري و گزارشگري مالي و دولتي
گفتار دوم : گمرکات و گزارشگري مالي گمرک
گفتار سوم : پيشينه پژوهش
فصل سوم : شامل روش شناسي پژوهش و جامعه آماري و ساختار پرشس نامه مي باشد .
فصل چهارم : شامل اطلاعات جمعيت شناسي و آزمون مربوط به فرضيه ها مي باشد .
فصل پنجم : شامل نتيجه گيري وپيشنهادها پژوهش مي باشد و در پايان پيوست ها و نگاره ها آمده است.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ارزیابی سامانه حسابداری


گزارشگری مالی گمرک


تامین اعتبار و خزانه


دانلودپایان نامه


word


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طرح توجیهی تولید انواع قطعات پلی یورتان

دانلود تحقیق ویژه ارتقاء شغلی فرهنگیان ۶۰ صفحه

گردشگری مذهبی

تحقیق درباره خوف از خدا

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت عمومی و تعارض

مغلوب علم خويش 14 ص

اقدام پژوهی افزایش علاقه مندی دانش آموزان مقطع

اپلیکیشن مدل مو

تحقیق تشريح اهميت جايگاه هنر در جامعه و نظام

آمار و مدلسازیفصل 2، )نمونه(