دانلود رایگان


بررسی اثر تیمارهای مختلف برقدرت جوانه زنی گونه - دانلود رایگاندانلود رایگان محلب با نام علمی Cerasus mahaleb از خانواده Rosaceae می‌باشد

دانلود رایگان
بررسی اثر تیمارهای مختلف برقدرت جوانه زنی گونه دارویی محلب Cerasus mahaleb از سه مبدا بذر در استان کهگیلویه و بویراحمدفهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق
فصل دوم:بررسی منابع
فصل سوم:مواد و روش ها
فصل چهارم :نتایج و بحث
فهرست جداول
عنوان صفحه
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
فهرست اشکال
عنوان صفحه
چکیده
اين آزمايش به منظور بررسی اثر اسید سولفوریک، آب گرم و سمباده بر روی جوانه زنی بذر گیاه محلب در سه رویشگاه استان کهگیلویه و بویراحمد در مهرماه 1392انجام شد. آزمایش به روش فاکتوریل بر پایه طرح کامل تصادفی با چهارفاکتور مبدأ بذر( لوداب، زیلایی و کوه سبز)، سطوح مختلف زمان غوطه وری بذر در اسیدسولفوریک 30 درصد (5 و 10 دقیقه)، غوطه وری بذر درآب گرم90 درجه سانتیگراد (5 و 10 دقیقه) و تیمار خراشدهي مکانیکی( سمباده) در سه تکرار انجام شد. در پایان آزمایش، تعداد بذرهای ریشه دار شده، درصد جوانه زنی، طول ریشه، وزن ریشه و طول ریشه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی، طول ریشه و طول ساقچه ی بذر محلب در تیمار آب گرم 90 درجه سانتی گراد و کمترین آن ها نیز در تیمار اسید سولفوربک30% می باشد که بیشترین درصد جوانه زنی (4/16) مربوط به برهمکنش تیمار آب گرم90 درجه سانتی­گراد و تیمار زمانی 5 دقیقه بود. بیشترین طول ساقچه ی (1/15 میلیمتر) مربوط به برهمکنش تیمار آب گرم90 درجه سانتی گراد و تیمار زمانی 10 دقیقه بود وبیشترین سرعت جوانه زنی (20 دانه در روز) مربوط به برهمکنش تیمار آب گرم90 درجه سانتی­گراد، تیمار بذور منطقه لوداب و تیمار زمانی 5 دقیقه بود که با سایر تیمارها اختلاف معنی داری داشت.همچنین تیمار مبدأ بذور بر صفاتی نظیر درصد جوانه زنی، وزن ریشه، طول ریشه و طول ساقچه ی بذر محلب در سطح 1٪ اثر معنی دار بود. به طوری که بیشترین درصد جوانه زنی(20 دانه در روز)، طول ریشه (81/4 میلیمتر) و طول ساقچه ی بذر محلب (1/15میلیمتر) در تیمار بذر منطقه لوداب و کمترین نیز در بذر منطقه کوه سبز مشاهده گردید. براساس نتایج این آزمایش، برای جوانه زنی بذر محلب، استفاده از بذور منطقه لوداب و زیلایی، تیمار آب گرم90 درجه سانتیگراد به مدت 5 دقیقه توصیه می گردد.
واژه های کلیدی: اسید سولفوریک، آب گرم، گونه دارویی محلب، جوانه زنی بذر، کهگیلویه و بویراحمد.
فصل اول کلیات تحقیق 1-1-مقدمه محلب با نام علمی Cerasus mahaleb از خانواده Rosaceae می باشد. درختی كوچك،خزان کننده و معطر، به ارتفاع 4 تا 7 متر، برگ ها متقابل، ساده به طول 7- 4 سانتی متر وبه عرض4 - 2 سانتی متر، تخم مرغی سرنیزه ای نوک تیز، چرمی، به رنگ سبز شفاف ودرخشان، با رگبرگ های همدوش (درحاشیه برگ متصل به هم)، گل ها سفید، با پرچم هایفراوان، منفرد یا خوشه ای، میوه فندقه به حالت رسیده سیاه رنگ می باشد و در نواحی معتدلهگرم می روید. پراکندگی جغرافیایی این گونه در ایران نسبتاً اندک و در استان های زاگرسی ومنطقه رویشی ارسباران، می روید و علاوه بر ایران در مناطقی از افغانستان، پاکستان و مناطقمدیترانه ای نیز می روید (قهرمان، 1362).
درخت محلب گونه ای در حال انقراض در منطقه میان بند جنگل ها است و از بذر آن بهرهبرداری می شود (رحیمیان، 1390). تاکنون تلاش های انجام شده جهت تولید نهال از طریقبذر چندان موفق نبوده است و این مساله، زادآوری و احیاء این گونه را با خطر روبرو کرده است.برای تولید نهال استفاده از بذر با منشاء گونه ای مقاوم به شرایط نامساعد مانند خشکی و تولیداسانس بیشتر با توجه به تولید مناسب بذر در هرسال امری امکان پذیر است. گونه محلب از جمله گونه هایدارای ارزش دارویی و صنعتی می باشد که در تولید مواد دارویی و آرایشی و بهداشتی وهمچنین به عنوان پایه پیوند جهت گیلاس، کاربرد دارد. ازجمله مؤسسات و سازمان هایی که بااین گونه در ارتباط اند می توان، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، موسسات اسانسگیری و تولید مواد دارویی و آرایشی و موسسات تحقیقاتی نام برد. پیشرفتتکنولوژیوافزایشجمعیتموجبتسریعتخریباکوسیستم هایطبیعیدر ایرانوجهان گردیده است (مخدوم، 1376). اکوسیستم هایطبیعیازگنجینه هایزیستیبشریمحسوبمی شوندکه حفظآن هابراینسل هایآیندهضرورتدارد (بیات و همکاران، 1376).
از آنجاکهعملکردهاییکاکوسیستمنتیجه برخوردبینساختارو فرایندهایآناست کاهش تنوعوغنایگونه اییکاکوسیستم، عملکردآنرادچاراختلالمی کند(تونگ وی و هیندلی[1] 2004). بانابودییکگونهتعادلحیاتیدرطبیعتبهممی خورد (ویتاکر[2]، 1972). ازاینروحفظو حراستازتوده هایدستنخوردهوطبیعیموجود ازاهمیتخاصیبرخورداراست،بایدحتیالامکانقسمت هاییازاینتوده هایطبیعیبهعنوان شاهد و الگوموردبررسیومطالعهقرارگیرند. اختصاصبخش هاییازاکوسیستم هابهکاربریحفاظتمی توانددرحفظآنبراینسل هایآیندهموثرباشد (بیات و همکاران،١376).
منطقهزاگرسازاکوسیستم هایارزشمندکشورمانمحسوبمی گرددو ازلحاظغنایفلورستیکاز مناطقمهمایرانمی باشد.جنگل هاو پوششگیاهی آنازنظراکولوژیکیوحفظذخایرژنتیکییک پدیدهبه حسابمی آیند(مخدوم١٣٧۶،جزیرهای و همکاران 1382). ناحیه رویشیزاگرسازدیربازباوجودجنگل هایسرسبز، مراتعغنی، رودهاوچشمه سارهایپرآببه عنوانیکاکوسیستمپایدارنقشمهمیدرحفظآبو خاکایفاکرده است که متاسفانه درطولسده هایگذشته بابهرهبرداری هاینامناسبدرمعرضخطرقرارگرفته است و به دلیلوجودعواملمخربیچونحضوردامبیشترازظرفیت، تبدیلعرصه هایجنگلیبهاراضیکشاورزی، شخمدرجهتشیب، برداشتچوب جهتسوخت ومواردیدیگرتهدیدمی گردد(انصاری و همکاران،1368، جزیرهای و همکاران،١٣٨٢).
درخت محلب ازگونه هایمناسبدرتوسعهفضایسبزشهری می باشدکهمی تواندبهعنوانیکیازگونه هایشاخصدرجنگلداریشهریمطرحشود. اینگیاه بومیجنوبغربیاروپاو شرق قفقاز، غرب آسیا و آفریقای شمالیبودهوازقدیمموردشناساییایرانیانبوده است. قسمتمورداستفادهایندرخت میوه آنمی باشد. اثردرمانیاینگیاهمربوطبهاسانسیاستکهدراعضای مختلفاینگیاهبهویژهدربرگ و میوهآنوجوددارد (زرگری،١٣70). اینگیاهدرطبسنتیو داروسازی بهعنوانآنتیباکتریال، آنتیسپتیک، تونیک و دردرمانناراحتی های ناحیه کمر، کاربرد دارد (زرگری،1370).با توجهبهاینکه رویشگاه هایدرخت مذکوردرسطح استانکهگیلویه و بویراحمدوبهطورکلیدرسطحکشورمحدودمی باشد، ولیمتاسفانهسالیانه رویشگاه های موجودجهتتامینمواداولیه صنعتداروسازیموردبهرهبرداریبیرویهقرارمی گیرند. بنابراین بهمنظورکاهشمیزان تخریبرویش گاه هایطبیعیمی بایستنسبتبهتولیدنهالآنوکشتدر اراضیزراعی جهتتولیدانبوهاقدامنمود. باتوجهبهمواردیادشده، تولیدنهالمحلببااستفادهاز بذر جهتکاشتدراراضیزراعیو فضایسبزشهریامریضروریبهنظرمی رسد. اینگیاهاز جنبهزینتیوداروییدارایاهمیتویژهایاست. ولیمتأسفانهدرتکثیرجنسیوغیر جنسیاین گیاهمشکلاتفراوانیوجوددارد.باتوجهبهاینکهتاکنوندرموردتولید نهال درخت محلباز راهکاشت مستقیم بذر پژوهش هایجامعیصورتنگرفته است در این تحقیق سعی بر ایناست که با استفاده از اسید سولفوریک و آبگرم و تیمار سمباده بذرهای محلب را وادار به جوانه زنی نمود.تحقیق حاضرباهدفتعیین مبدا مناسب بذر محلب وانتخابتیمارمناسبدرجوانه زنی بذر هاصورتخواهدگرفت. بنابراینباتوجهبهاهمیتموضوع، انجامچنینمطالعهایضروریبه نظرمی رسد. نتایجاین پژوهشمی توانداطلاعاتارزشمندیدرخصوصتاثیر تیمارهایمختلفاسید و آب گرم و مکانیکی درجوانه زنی بذردراختیارقراردهدولزومانجاممطالعاترادرکلمنطقهموردتاکیدقراردهد.
1-2- فرضیه ها
1- تیمارهای مورد بررسی در جوانه زنی بذر درخت"محلب" اثرگذارند.
2- مبدا بذر بر جوانه زنی بذر (سه رویشگاه مختلف) مؤثر است.
1-3- اهداف در حال حاضر گیاه دارویی محلب مصارف طبی و صنعتی فراوانی دارد ولی در وسعت کمی از استان گسترش دارد. با توجه به عدم زادآوری طبیعی و عدم موفقیت در تولید نهال با روشهای مختلف، این گونه در معرض انقراض قرار گرفته است.
با عنایت به روش کار و تیمارهای مورد بررسی( آب گرم90 درجه ، اسیدسولفوریک 30 درصد و سمباده) و شرایط رویشگاهی( لوداب، زیلایی و کوه سبز) مهمترین اهداف این تحقیق عبارتند از:
1- تعیین مناسب ترین تیمار در جوانه زنی بذر گیاه دارویی"محلب"
2- تعیین رویشگاهی که بذر این گونه دارویی در آن دارای قدرت جوانه زنی بالاتری است


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
قدرت جوانه زنی گونه دارویی


دارویی محلب Cerasus mahaleb


سه مبدا بذر


word


دانلودپایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تاثیر افزایش کربن دی اکسید بر روی کره زمین

تحقیق درباره حكايت معراج پيامبر

مقاله درمورد الكترونيك صنعتي

برنامه داغ ارگ بندری آندرویدی

شبیه سازی عددی تأثیر پارامترهای هیدرولیكی بر

يوم الله 22 بهمن

دانلود مقاله بررسی میزان تاثیر شبکه های مجازی بر

هابیت123

مقاله درباره آشنائي با شبكه هاي بي سيم

حادثه غدیر و فلسفه آن