دانلود رایگان


تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلي و تعهد - دانلود رایگاندانلود رایگان ارتباطات جزء محوری در پیاده سازی روش مدیریت است. مدیران بیش از 75درصد از زمان فعالیت خود را صرف اجرای برخی از تکنیک‌های ارتباطی می‌نمایند.

دانلود رایگان
تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلي و تعهد سازمانی کارکنان بانک مسکن استان گيلانفهرست
مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
فصل چهارم: جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
فصل پنجم: نتیجه گیری، تفسیر نتایج و پیشنهادات
فهرست جداول
عنوان صفحه
فهرست نمودار
عنوان صفحه
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
----------------------- 66
چکیده
کلید واژه ها: ارتباطات سازمانی،اقدامات ارتباطی، رضایت ارتباطی، رضایت شغلی، تعهد عاطفی
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1) مقدمه:
1,2011). هدف از اجرای این مطالعه عرضه بینش های جامع ترحول محور رابطه میان ارتباطات سازمانی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی بانک مسکن است. در این فصل ابتدا به بیان مساله و در ادامه به اهمیت و ضرورت ، مدل تحقیق ، اهداف ، فرضیه ها ، تعاریف نظری وقلمرو تحقیق پرداخته خواهد شد.
1-2) بیان مساله:
11(1999 ) رفتارهايكاريضدتوليدياسبكتر( 2006 )[11]وعملكردشغليميشود،ارتباطدارد(نحریر و همکاران،1389).اقدامات ارتباطات داخلي سازمان از قالب كاملي از فعاليت هاي ارتباطي رسمي و غير رسميتشكيل شده كه به وسيله اعضاي سازمان ، به منظور انتشار اطلاعات از يك يا بيش از يكشنونده در محدوده سازمان انجام مي شود. اين تعريف به صورت عمومي است اما تعريف جامعي از آن لازم است تا به صورت دقيق ماهيت اصلي و وسعت چنين اقداماتی را منعكسكند . اقدامات ارتباطات داخلي ممكن است به صورت ارتباطات بالا به پايين ، افقي و پايين بهبالا شكل بگيرد ويا اينكه ممكن است به وسيله هر يك از افراد سازمان ابداع شود. به هر حالاين مسئوليت مديران است تا از يك سيستم ارتباطات داخلي كارا و مؤثر اطمينان حاصل كنندو همچنين از اين كاركنان با اطلاعات مربوط ، مهم و به موقع حمايت مي شوند ، مطمئنشوند.رضايت از ارتباطات " رضايتي با جنبه هاي متفاوت از ارتباطات در سازمان " ( كرينو و وايت1981)به اقدامات ارتباطي مربوط مي شود ، اما مترادف آن نيست. رابطه شامل يك پيشايند(اقدامات ارتباطي ) و يك نتيجه ( رضايت از ارتباطات ) است. رضايت از ارتباطات ارزيابي مؤثركاركنان از اقدامات ارتباطي سازمان و داراي ساختاري چند بعدي است در حالي كه اين امر آشكار است كه اطلاعات مرتبط و به موقع براي سطح بالاي عملكرد شغليضروري است ، در يك نقطه ي اطلاعات سربار به وجود مي آيند كه پيامد هاي منفي را موجبمي شوند (اپلر و منگيس، 2004 ). پذيرفتن و حمايت كردن از اقدامات ارتباطات داخلي برايسازمان بسيار مهم است . به خصوص اين امر براي سازمان هاي با تمايز بالا اهميت دارد ( هارويتز 2006 ؛ كاوالكسي KOWALSKIوSWANSON 2005).خدمات بانکداری بانک مسکن يكي از مثال هاي مربوط به عمليات سازمان هاي با درجه تمايز بالاست . برای این امر دلیل خوبی وجود دارد.همچنین نتایج این امر و یافته های مشابه نشان می دهد، سازمان های زیادی روی منابع انسانی و مالی مهم، به منظور توسعه سیستم های ارتباط داخلی کارا و موثر برای تسهیل اطلاعات مربوط به کارکنان در همه ی سطوح سازمان سرمایه گذاری کرده اند .ارتباطات سازمانی نیز باید اثربخش باشد تا در مجموعه ی سازمان و مدیریت آن بتواند موثر واقع شود و نقش کلیدی را ایفا کند در واقع ارتباط موثر می تواند به عنوان بنیاد سازمان های مدرن در نظر گرفته شود (مزروعی و همکاران1388). ارتباطات اثربخش یعنی؛ کل آن چه را که پیام فرست ارسال داشته است به هر طریق، کلامی یا غیر کلامی، مقصد یا گیرنده پیام دریافت کند(فرهنگی و همکاران ،1383).
-3) ضرورت و اهمیت تحقیق:
1-4) اهداف تحقیق:
 1. سنجش میزان ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و سنجش رضایت ارتباطی، رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان بانک مسکن استان گیلان
 2. سنجش میزان رابطه بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات
 3. سنجش میزان رابطه بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
 4. سنجش نقش متغیر رضایت از ارتباطات در رابطه بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آنان
 5. سنجش میزان رابطه بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن ها
 6. سنجش نقش متغیر رضایت از ارتباطات در رابطه بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آنان
 7. آزمون مدل تحقیق
1-5) چارچوب نظری تحقیق
1-6) فرضیه های تحقیق:
 1. بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت آنان از ارتباطات در بانک مسکن استان گیلان رابطه وجود دارد. ن
 2. بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و رضایت شغلی کارکنان بانک مسکن استان گیلان رابطه وجود دارد.
 3. بین ارزیابی کارکنان ازاقدامات ارتباطی و رضایت شغلی آن ها با توجه به رضایت کارکنان بانک مسکن استان گیلان از ارتباطات رابطه وجود دارد.
 4. بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفیکارکنان بانک مسکن استان گیلان رابطه وجود دارد.
 5. بین ارزیابی کارکنان از اقدامات ارتباطی و تعهد عاطفی آن ها با توجه به رضایت کارکنان بانک مسکن استان گیلان از ارتباطات رابطه وجود دارد.
1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
متغیرهای مستقل،وابسته وتعدیل گر این تحقیق عبارتند از:
تعهد عاطفی
 1. صرف زمان تعطیلی در سازمان
 2. افتخار به عضویت در سازمان
 3. احساس تعلق به سازمان
رضایت شغلی
 1. میزان فرصت برای پیشرفت در این شغل
 2. فراهم شدن پایگاه اجتماعی با شغل
 3. شایستگی سرپرست
 4. شرایط کاری و جو کلی کار
 5. میزان تعامل و همکاری
رضایت ارتباطی
 1. اطلاعات ارائه شده در مورد میزان پیشرفت شغلی
 2. ارائه رهنمودهایی برای حل مشکلات مربوط
 3. میزان ارتباطات سازمانی مفید
 4. برگزاری خوب جلسات و گردهمایی
 5. میزان اعتمادسرپرست
1-8) قلمرو تحقیق:
قلمرو موضوع: قلمرو موضوعی تحقیقبا توجه به عنوان تحقیق؛ یعنی تاثیر ارتباطات سازمانی در رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان، در حوزه مدیریت رفتار سازمانی قرار می گیرد.
قلمرو زمانی: تحقیق حاضردر بازه زمانی تابستان 1391الی تابستان1392 انجام شده است.
قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق شعب بانک مسکن استان گیلان است.


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
ارتباطات سازمانی


رضایت شغلي و تعهد سازمانی


کارکنان بانک مسکن استان


word


دانلودپایان نامه


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


آز الکترونیک صنعتی

تحقیق بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های

مقاله درمورد آرتروز

دانلود کتاب قدم صفر بازاریابی اینترنتی

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری جهت توسعه پایدار و

اقسام توحيد

دانلود پاورپوینت بیسکویت

پاورپوینت الودگی صوتی هواپیما

مقاله درمورد استراتژي سه جانبه

برچسب کامبوچا لایه باز و قابل ویرایش